ZEMĀK PUBLICĒTĀ INFORMĀCIJA ATTIECAS UZ PODOLOGIEM, KURI SAVU DARBĪBU VEIC ĀRPUS ĀRSTNIECĪBAS IESTĀDĒM.

  1. Ekonomikas ministrijas 07.07.2021 informatīva vēstule Nr. 3.3-11/2021/5256N biedrībai ”Latvijas Podologu biedrība” u.c. asociācijām par skaistumkopšanas vai labsajūtas pakalpojumu sniegšanu Covid-19 apstākļos.
  2. Detalizēta informācija ir atrodama Veselības Inspekcijas vietnē:

https://www.em.gov.lv/…/skaistumkopsanas-un-labsajutas…

Īpašu uzmanību lūdzu pievērst sadaļai: Prasības klientu apkalpošanas organizēšanai.

Saskaņā ar MK 24.02.2021. rīkojumu Nr. 111 Grozījumi Ministru kabineta 2020. gada 6. novembra rīkojumā Nr. 655 “Par ārkārtējās situācijas izsludināšanu” (likumi.lv), ar 2021.gada 1.martu tiek ATĻAUTS sniegt podologa, manikīra, pedikīra un friziera pakalpojumus.

Grozījumi attiecas uz podologiem, kuri savu darbību veic ārpus sertificētām ārstniecības iestādēm un kuru darba vieta klasificēta kā skaistumkopšanas pakalpojuma sniegšanas vieta un par savu darbību ir paziņots Veselības inspekcijai saskaņā ar Ministru kabineta noteikto kārtību, kādā skaistumkopšanas pakalpojumu sniedzēji paziņo par saimnieciskās darbības uzsākšanu.

Rīkojuma Nr. 655 Par ārkārtējās situācijas izsludināšanu (likumi.lv) 5.2.apakšpunkts tiek izteikts jaunā redakcijā:

‘’5.2. aizliegt skaistumkopšanas pakalpojumus (izņemot friziera, manikīra, pedikīra un podologa pakalpojumus), …’’

Vēršam uzmanību, ka rīkojums Nr. 655 ir papildināts ar 5.2.2 apakšpunktu šādā redakcijā:

5.2.2 friziera, manikīra, pedikīra un podologa pakalpojumu sniedzēji ievēro Ministru kabineta 2020. gada 9. jūnija noteikumu Nr. 360 Epidemioloģiskās drošības pasākumi Covid-19 infekcijas izplatības ierobežošanai (likumi.lv) II2 nodaļas prasības.

PRASĪBAS SKAISTUMKOPŠANAS PAKALPOJUMU SNIEDZĒJIEM (MK 29.06.2020. noteikumu Nr. 360 Epidemioloģiskās drošības pasākumi Covid-19 infekcijas izplatības ierobežošanai (likumi.lv) II2 nodaļas prasības):

  1. Skaistumkopšanas pakalpojuma sniegšanas vietā, kur vienam apmeklētājam pieejamā telpa ir mazāka par 25 m2, telpā var atrasties viens pakalpojuma saņēmējs un viens pakalpojuma sniedzējs.
  2. Ja pakalpojumu sniedz vietā, kurā vienam pakalpojuma saņēmējam pieejamā telpas platība ir lielāka par 25 m2, telpā var būt vairākas darba vietas, starp kurām nodrošināta vismaz piecu metru distance, vai atsevišķi nodalītas darba iekštelpas ar konstruktīvi nodalītām sienām no visām pusēm un pārsegumu vai jumtu norobežotā ēkas daļā, kurai ir atsevišķas durvis izejai uz citu telpu vai āru un atsevišķa ventilācija.
  3. Sniedzot manikīra, pedikīra vai podologa pakalpojumus, darba vieta ir aprīkota ar stabilu aizsargbarjeru starp pakalpojuma sniedzēju un pakalpojuma saņēmēju. Aizsargbarjera ir vismaz vienu metru augsta un astoņdesmit centimetru plata.
  4. Skaistumkopšanas pakalpojuma sniedzējs:

– par savu darbību paziņo Veselības inspekcijai saskaņā ar Ministru kabineta noteikto kārtību, kādā skaistumkopšanas pakalpojumu sniedzēji paziņo par saimnieciskās darbības uzsākšanu;

– atsākot vai uzsākot sniegt skaistumkopšanas pakalpojumu, aizpilda skaistumkopšanas pakalpojumu sniedzēja paškontroles lapu un pēc pieprasījuma uzrāda to uzraudzības un kontroles iestādei;

– norīko par epidemioloģisko prasību ievērošanu atbildīgo personu un informāciju par to izvieto labi redzamā vietā. Atbildīgā persona atrodas pakalpojuma sniegšanas vietā tā darbības laikā un pēc uzraudzības un kontroles iestādes amatpersonas pieprasījuma sniedz nepieciešamo informāciju par epidemioloģiskās drošības pasākumu īstenošanu;

– pie ieejas labi redzamā vietā izvieto šo noteikumu 5. punktā minēto informāciju par epidemioloģiskās drošības prasībām, tai skaitā angļu un krievu valodā;

– pie ieejas novieto roku dezinfekcijas līdzekli, kas satur vismaz 70 % etanola;

– nodrošina, ka pakalpojumu sniegšanas telpās pakalpojumu saņēmēji tiek ielaisti pa vienam, izņemot personas, kurām nepieciešama asistenta palīdzība, un bērnus līdz 12 gadu vecumam, ar kuriem var būt kopā viena pilngadīga persona;

– pakalpojumu sniegšanu organizē tā, lai pakalpojuma saņēmēji pie viena meistara savstarpēji nesatiktos un starplaiks starp pakalpojumu sniegšanu būtu vismaz 20 minūtes;

– ja telpā nav atsevišķi nodalītas darba vietas un pakalpojumus sniedz vairāki meistari, pakalpojumu sniegšanu organizē, ievērojot plūsmu principu. Netiek pieņemti nākamās plūsmas pakalpojuma saņēmēji, kamēr pēc iepriekšējās plūsmas nav veikta telpu vēdināšana un darba vietu uzkopšana un apstrāde;

– pakalpojumu sniegšanas starplaikos nodrošina telpu vēdināšanu vismaz 15 minūtes;

– papildus šo noteikumu 8.3. apakšpunktā minētajām prasībām fiksē pakalpojuma veidu, tā uzsākšanas un pabeigšanas laiku, kā arī tā meistara kontaktinformāciju, kas sniedz pakalpojumu;

– nodrošina, ka pakalpojums tiek sniegts, izmantojot vienreiz lietojamos cimdus un FFP-2 vai FFP-3 respiratoru bez vārsta;

– nodrošina, ka pakalpojuma saņēmējs skaistumkopšanas pakalpojuma sniegšanas vietā atrodas tikai pakalpojuma saņemšanas laikā;

– pakalpojuma saņēmējam nepiedāvā dzērienus, uzkodas un lasāmvielu;

– veļu mazgā automātiskajā veļas mazgāšanas mašīnā vismaz 60 °C temperatūrā un pēc mazgāšanas gludina;

– nodrošina, ka pirms pakalpojuma sniegšanas tiek veikta pakalpojuma saņēmēja bezkontakta temperatūras mērīšana. Ja pakalpojuma saņēmējam ir akūti respiratorie simptomi, pakalpojuma sniedzējs atsaka pakalpojuma sniegšanu;

– nodrošina, ka pakalpojuma sniedzējam (meistaram), uzsākot darbu, tiek veikta bezkontakta temperatūras mērīšana. Ja pakalpojuma sniedzējam (meistaram) ir akūti respiratorie simptomi, aizliegts sniegt pakalpojumus;

– nodrošina, ka persona, kura nelieto mutes un deguna aizsegu vai lieto to neatbilstošā veidā (neaizsedzot degunu un muti), netiek ielaista iekštelpās. Skaistumkopšanas pakalpojuma sniedzējs nesniedz pakalpojumu personai, kura neievēro epidemioloģiskās drošības prasības, tai skaitā nelieto mutes un deguna aizsegu.

  1. Šo noteikumu 8.3. un 24.20 10. apakšpunktā minēto informāciju skaistumkopšanas pakalpojuma sniedzējs uzglabā 30 dienas atbilstoši normatīvajiem aktiem, kas regulē personas datu apstrādi. Minētā informācija pēc nepieciešamības sniedzama Slimību profilakses un kontroles centram epidemioloģiskās izmeklēšanas nolūkos.
  2. Skaistumkopšanas pakalpojumus atļauts sniegt tikai paziņotajā skaistumkopšanas pakalpojumu sniegšanas vietas adresē. Aizliegts sniegt mobilos skaistumkopšanas pakalpojumus, izbraucot pie klienta, un sniegt pakalpojumus mājas apstākļos.
  3. Šajā nodaļā noteikto prasību ievērošanu kontrolē Veselības inspekcija, Valsts policija un pašvaldību policija. Šajā nodaļā noteikto prasību ievērošanu par maksimāli noteikto apmeklētāju skaitu, individuālo aizsardzības līdzekļu atbilstošu lietošanu, kā arī skaistumkopšanas pakalpojumu sniedzēja paškontroles lapu esību ir tiesīgs kontrolēt arī Patērētāju tiesību aizsardzības centrs.

Saskaņā ar MK 21.01.2021. rīkojumu Nr. 38 Grozījumi Ministru kabineta 2020. gada 6. novembra rīkojumā Nr. 655 "Par ārkārtējās situācijas izsludināšanu", ar 2021.gada 26.janvāri tiek pagarināts aizliegums sniegt skaistumkopšanas pakalpojumus (5.2.punkts). Par ārkārtējās situācijas izsludināšanu (likumi.lv)


Pamatojoties uz Ministru kabineta 17.12.2020. rīkojumu Nr.777 Grozījumi Ministru kabineta 2020. gada 6. novembra rīkojumā Nr. 655 "Par ārkārtējās situācijas izsludināšanu", ir veikti grozījumi 5.2. apakšpunktā un noteikts, ka skaistumkopšanas pakalpojumi, tai skaitā manikīra un pedikīra pakalpojumi, ir AIZLIEGTI no 2020. gada 21. decembra līdz 2021. gada 11. janvārim. MK rīkojuma Nr.655 5.2.apakšpunkts ir izteikts jaunā redakcijā. Grozījumi 5.2.apakšpunktā stājas spēkā 21.12.2020. un ir spēkā līdz 11.01.2021.: 5.2. aizliegt skaistumkopšanas, pīrsinga un tetovēšanas pakalpojumus, sporta inventāra nomu iekštelpās un fotopakalpojumus klātienē (izņemot fotogrāfiju izgatavošanu dokumentiem), kā arī saimnieciskos pakalpojumus klātienē, kas saistīti ar izklaidi un labsajūtu (tai skaitā bāros, naktsklubos, diskotēkās, akvaparkos, pirtīs, SPA, slidotavās, spēļu zālēs, bērnu viesību organizēšanas vietās, izklaides un atrakciju centros, batutu parkos, bērnu rotaļu istabās, bērnu pieskatīšanas istabās (arī tirdzniecības centros)). Minētais aizliegums neattiecas uz atpūtu dabas takās, ja tiek nodrošināta vienvirziena plūsma un divu metru distances ievērošana; Ministru kabineta 17.12.2020. rīkojums Nr. 777 Grozījumi Ministru kabineta 2020. gada 6. novembra rīkojumā Nr. 655 "Par ārkārtējās situācijas izsludināšanu": https://likumi.lv/ta/id/319591-grozijumi-ministru-kabineta-2020-gada-6-novembra-rikojuma-nr-655-par-arkartejas-situacijas-izsludinasanu- Ministru kabineta 6.11.2020. rīkojuma Nr. 655 ‘’Par ārkārtējās situācijas izsludināšanu’’ nākotnes redakcija, kas nosaka augstāk minētos aizliegumums no 21.12.2020. līdz 11.01.2021.: https://likumi.lv/ta/id/318517-par-arkartejas-situacijas-izsludinasanu


Pamatojoties uz Ministru kabineta 2.12.2020. rīkojumu (stājas spēkā ar 2.12.2020.) Nr.719 Grozījumi Ministru kabineta 2020.gada 6.novembra rīkojumā Nr. 655 "Par ārkārtējās situācijas izsludināšanu", ir veikti grozījumi un noteikts, ka skaistumkopšanas pakalpojumi, tai skaitā manikīra un pedikīra pakalpojumi, ir atļauti.
Vēršam uzmanību, ka MK rīkojuma Nr.655 5.3.apakšpunkts ir grozīts un izteikts šādā redakcijā:
5.3. skaistumkopšanas pakalpojumu sniedzējam ir pienākums nodrošināt, ka:
5.3.1. pakalpojumu sniedz tikai pēc iepriekšēja pieraksta;
5.3.2. vienam apmeklētājam paredz vismaz 10 m2 no apmeklētājiem pieejamās telpu platības;
5.3.3. pirms pakalpojuma sniegšanas pakalpojuma saņēmējs aizpilda anketu, kurā norāda savu vārdu, uzvārdu un kontaktinformāciju, lai būtu iespējams ar viņu sazināties epidemioloģiskās izmeklēšanas gadījumā.
Aicinām stingri ievērot augstāk minētās prasības, ievērot epidemioloģiskās drošības pasākumus un izvērtēt katra pakalpojuma sniegšanas nepieciešamību!

Ministru kabineta 6.11.2020. rīkojuma Nr. 655 ‘’Par ārkārtējās situācijas izsludināšanu’’ spēkā esošā redakciju SKATĪT ŠEIT


Biedrība “Latvijas Podologu biedrība” 9.11.2020. un 19.11.2020. nosūtīja Veselības ministrijai un Valsts kancelejai vēstules ar lūgumu pārskatīt no 9.11.2020. ieviestos ierobežojumus “(MK 6.11.2020. rīkojums Nr.655 Par ārkārtējās situācijas izsludināšanu) un MK rīkojuma 5.2.apakšpunktā minēto: 5.2. aizliegt skaistumkopšanas (izņemot friziera pakalpojumus), pīrsinga un tetovēšanas pakalpojumus...”, kuri attiecināmi uz skaistumkopšanas pakalpojumu sniegšanu
LPB vēstule Ministru prezidentam

LPB vēstule Veselības mnistrijai

Veselības ministrijas atbildes vēstule par MK 6.11.2020. rīkojuma Nr.655 "Par ārkārtējās situācijas izsludināšanu" 5.2.apakšpunkta ierobežojumiem

Valsts kancelejas atbildes vēstule par MK 6.11.2020. rīkojuma Nr.655 "Par ārkārtējās situācijas izsludināšanu" 5.2.apakšpunkta ierobežojumiem