Biedrības “Latvijas Podologu biedrība” statūti

BIEDRĪBAS “LATVIJAS PODOLOGU BIEDRĪBA” STATŪTI

1. Vispārīgie noteikumi

1.1. Biedrības nosaukums ir “Latvijas Podologu biedrība”, turpmāk tekstā Biedrība. Biedrības  atrašanās vieta un tās juridiskā adrese ir  Rīga, Maltas iela 15, 33.dzīvoklis.

1.2. Biedrība ir sabiedriska organizācija, kurā brīvprātīgi apvienojušies Latvijā strādājošie un/vai dzīvojošie speciālisti ar izglītību podoloģijā. Biedrības darbības teritorija ir Latvijas valsts, kā arī ārvalstis. Biedrība tiek dibināta uz nenoteiktu laiku.

1.3. Biedrība darbojas uz Latvijas Republikas likuma “Biedrību un nodibinājumu likuma”, Civillikuma, likumiem pakļauto aktu un šo statūtu pamata.

1.4. Biedrība juridiskās personas tiesības un statusu iegūst ar brīdi, kad tā tiek reģistrēta likumā noteiktajā kārtībā. Ar reģistrācijas dienu biedrība ir tiesīga sākt likumā un statūtos paredzēto darbību.

1.5. Biedrībai ir patstāvīga bilance, norēķinu konti bankās, atribūtika, biedrības simbolika, sarakstes veidlapas ar biedrības simboliku, zīmogs ar pilnu biedrības nosaukumu.

1.6. Biedrībai ir atsevišķa manta, tā var savā vārdā iegūt mantiskas un personiskas nemantiskas tiesības un uzņemties pienākumus; tā var būt prasītājs un atbildētājs tiesā: veikt darījumus Latvijā un ārvalstīs saskaņā ar saviem darbības mērķiem un uzdevumiem. Biedrībai var piederēt vērtspapīri, noguldījumi un naudas līdzekļi Latvijas un ārvalstu bankās.

1.7. Biedrība atbild par savām saistībām ar visu savu mantu. Valsts neatbild par biedrības saistībām, bet biedrība neatbild par Valsts saistībām. Biedrības biedri atbild par biedrības saistībām savu iemaksu apmēros. Biedrība neatbild par savu biedru saistībām.

1.8. Biedrība ir tiesīga veidot savas teritoriālās struktūrvienības. Par teritoriālās struktūrvienības darbību atbild biedrība, ja likumdošana neparedz citādi. Teritoriālajai struktūrvienībai nav juridiskas personas tiesību.

2. Biedrības darbības mērķi, principi, metodes un uzdevumi

2.1.  Biedrības darbības mērķi ir:

2.1.1. Attīstīt podoloģijas praksi un zinātni Latvijā;

2.1.2. Ieviest jaunas metodes un tehnoloģijas pēdu aprūpē balstoties uz multidisciplināru pieeju pēdu saslimšanu ģenēzes diagnostikas un ārstēšanas jomā izmantojot jaunākās ārstēšanas tehnoloģijas;

2.1.3. Veicināt ciešāku podologu un veselības aprūpes personāla (t.sk. ārstu un vidējā medicīnas personāla) sadarbību;

2.1.4. Veicināt sabiedrības izglītošanu podoloģijā un pēdu aprūpē;

2.1.5. Aizstāvēt podologu saimnieciskās un tiesiskās intereses, veicināt viņu profesionālo izaugsmi, sadarbību savā starpā, darba apzinīgumu un pašierosmi.

2.2. Biedrības darbības principi ir sadarbība, līdztiesība, atklātība, iniciatīva, humānisms un žēlsirdība.

2.3. Biedrības darbības metodes un uzdevumi:

2.3.1. Apvienot podologus savā profesionālā organizācijā un veicināt profesionālo zināšanu pilnveidošanu;

2.3.2. Veidot un uzturēt podologu reģistru;

2.3.3. Izstrādāt un vadīt podologu sertifikāciju un resertifikāciju;

2.3.4. Sniegt viedokli un ieteikumus, izstrādāt noteikumus par podoloģijas un pēdu aprūpes kabinetu sertifikāciju, iekārtu, aprīkojuma, personāla un darbības atbilstību kvalitatīvas podoloģijas prakses un pēdu aprūpes nodrošināšanai;

2.3.5. Nodrošināt savu biedru sociālo, saimniecisko un tiesisko interešu aizstāvību valsts, starptautiskās un citās organizācijās un struktūrās;

2.3.6. Veicināt savu biedru profesionālo izaugsmi;

2.3.7. Veicināt zinātniski pētniecisko darbu podoloģijas nozarē un izstrādāt ieteikumus zinātniskās un praktiskās podoloģijas un pēdu aprūpes darbības uzlabošanai, radīt visplašākās iespējas iniciatīvi domājošo podologu ideju un priekšlikumu realizācijai;

2.3.8. Popularizēt un uzlabot ārstniecības pēdu aprūpes kvalitāti Latvijā;

2.3.9. Sekmēt informācijas apmaiņu pēdu aprūpes jomā Latvijā un ārvalstīs;

2.3.10. Veidot un veicināt starptautisko sakaru attīstību un sadarbību ar citām podoloģijas organizācijām un citām medicīnas asociācijām un biedrībām, kuras ir saistītas ar pēdu ārstēšanu un aprūpi;

2.3.11. Biedrība atbalsta un sadarbojas ar organizācijām, masu informācijas līdzekļiem, citām juridiskām un fiziskām personām, kas sekmē biedrības mērķu īstenošanu.

2.4. Savu darbības mērķu un uzdevumu sasniegšanā Biedrība:

2.4.1. Izstrādā vadlīnijas un sniedz rekomendācijas podoloģijas jomā Latvijā;

2.4.2. Paredzēto mērķu sasniegšanā Biedrībai ir tiesības veikt publisku darbību, kas nav pretrunā ar spēkā esošo likumdošanu. Šai nolūkā Biedrība ir tiesīga brīvi izplatīt informāciju par savu darbību masu informācijas līdzekļos Latvijā un ārvalstīs;

2.4.3. Veic izdevējdarbību un citu publisko darbību;

2.4.4. Izveido savus preses izdevumus, interneta mājas lapas un citus masu informācijas līdzekļus;

2.4.5.Veic sadarbību ar masu informācijas līdzekļiem podoloģijas un pēdu aprūpes jautājumos;

2.4.6. Organizē Biedrības reklāmas pasākumus, konferences, simpozijus, seminārus, izstādes un maksas un bezmaksas apmācību kursus publiskās vietās;

2.4.7. Veido darba grupas ar Biedrības darbību saistītu projektu izpildei;

2.4.8.Sniedz profesionālu un kvalificētu palīdzību institūcijām un uzņēmumiem, kas darbojas medicīnas jomā, kā arī veic cita veida sadarbību;

2.4.9. Uztur sakarus ar citu valstu podoloģijas organizācijām;

2.4.10. Veic sadarbību starp radniecīgu specialitāšu veselības aprūpes personālu pēdu saslimšanu diagnostikā, ārstēšanā un profilaksē;

2.4.11. Veic citu darbību, kas nav pretrunā ar normatīvo aktu prasībām;

2.4.12. Bez tam iepriekš minēto mērķu sasniegšanai, pildot savus uzdevumus, biedrība ir tiesīga iegūt kustamu un nekustamu īpašumu, piesaistīt finansiālos, materiālos un nemateriālos līdzekļus ziedojumu un novēlējumu veidā, veikt uzņēmējdarbību un citu saimniecisko darbību, dibināt uzņēmējsabiedrības (uzņēmumus). Iegādāties kapitāldaļas, vērtspapīrus, daļas un akcijas uzņēmējsabiedrībās (uzņēmumos), ievērojot likuma “Biedrību un nodibinājumu likuma” noteiktos ierobežojumus;

2.4.13. Biedrības un tās izveidoto uzņēmējsabiedrību (uzņēmumu) savstarpējās tiesiskās un finansiālās attiecības nosaka Latvijas Republikas likumi, šie statūti, kā arī izveidoto uzņēmējsabiedrību (uzņēmumu) statūti;

2.4.14. Biedrība var algot darbiniekus, piešķirt komandējumus un autoratlīdzības, ievērojot likumu „Biedrību un nodibinājumu likums”.

3. Biedrības sastāvs, iestāšanās Biedrībā, izstāšanās un izslēgšana

3.1. Biedrības sastāvs: Biedrībai ir biedri, Goda biedri un Biedrības atbalstītāji.

3.1.1. Par Biedrības biedriem var būt jebkura fiziska persona ar podologa vai radniecīgu nozaru diplomu, kā arī studiju programmas “Podoloģija” pēdējā kursa studenti neatkarīgi no dzimuma, tautības, reliģiskās un partijas piederības, kuri atzīst Biedrības Statūtus, maksā biedra naudu un ar savu darbību veicina Biedrības mērķu un uzdevumu īstenošanu;

 

3.1.2. Par Biedrības Goda biedriem var būt personas ar publiski atzītiem nopelniem podoloģijā, kuras veicinājušas Biedrības mērķu īstenošanu. Par Biedrības Goda biedru var ievēlēt personas, kuru kandidatūras izvirza vismaz 2 Biedrības biedri. Goda biedrus pēc valdes priekšlikuma uzņem biedru kopsapulcē, ja par to nobalso vairāk nekā puse no klātesošajiem biedriem;

3.1.3. Par Biedrības atbalstītājiem var būt ikviena fiziska vai juridiska persona, kas ar savu darbību veicina Biedrības mērķu un uzdevumu īstenošanu. Biedrības atbalstītājiem nav balss tiesību, un tie nevar tikt ievēlēti biedrības amatos.

3.1.4. Biedrība kārto biedru reģistru saskaņā ar Latvijas republikas tiesību aktiem.

3.2. Iestāšanās Biedrībā

3.2.1. Pretendents, kurš vēlas kļūt par Biedrības biedru vai Biedrības atbalstītāju, iesniedz rakstisku pieteikumu valdei un veic iestāšanās maksājumu. Pieteikuma formu un tam klāt pievienojamo dokumentu sarakstu un iestāšanās maksu nosaka Biedrības valde;

3.2.2. lēmumu par pretendenta uzņemšanu Biedrībā vai par Biedrības atbalstītāju pieņem valde tuvākās sēdes laikā, pieteikums tiek izskatīts, ja pieteikumam ir pievienots maksājuma uzdevums par iestāšanās maksu pilnā apmērā. Pretendents ir tiesīgs ierasties uz valdes sēdi, kurā tiek izskatīts tā pieteikums, bet ierašanās nav obligāta. Pieteicēja neierašanās nav šķērslis valdes lēmuma pieņemšanai. Valdes lēmums tiek paziņots  pieteicējam piecu dienu laikā no tā pieņemšanas brīža;

3.2.3. Valdes noraidošo lēmumu pieteicējs rakstveidā var pārsūdzēt biedru kopsapulcei. Ja arī biedru kopsapulce noraida pieteicēja lūgumu, pieteicējs netiek uzņemts par Biedrības biedru vai Biedrības atbalstītāju, un atkārtotu pieteikumu viņš var iesniegt ne ātrāk, kā pēc gada.

3.3. Izstāšanās no Biedrības:

3.3.1. Biedrības biedrs var jebkurā laikā izstāties no Biedrības rakstveidā par to paziņojot Biedrības valdei un iepriekš nokārtojot savas saistības;

3.3.2. Gadījumā, ja biedrs izstājas no biedrības pēc savas iniciatīvas vai tiek izslēgts ar valdes lēmumu, iestāšanās un biedru maksas viņam netiek izmaksātas;

3.3.3. Persona, kas uzņemta par Goda biedru, ir tiesīga atteikties no piešķirtā statusa Biedrībā, rakstveidā par to paziņojot Biedrības valdei piecu dienu laikā no paziņojuma saņemšanas brīža. Ziņojumu valde izskata tuvākās sēdes laikā;

3.3.4. Biedrības atbalstītājs var jebkurā laikā izstāties no Biedrības, iesniedzot pieteikumu par izslēgšanu no Biedrības atbalstītājiem rakstveidā valdei. Jautājumu par izslēgšanu no Biedrības atbalstītājiem valde izskata tuvākās sēdes laikā, savu lēmumu rakstveidā pieteikuma iesniedzējam paziņojot piecu dienu laikā.

3.4. Biedru var izslēgt no Biedrības ar motivētu valdes lēmumu, ja:

3.4.1. Biedrs nepilda kopsapulces un valdes lēmumus;

3.4.2. Biedrs divus gadus nav maksājis biedru naudu pilnā apmērā (bez objektīviem iemesliem) līdz  tekošā gada 01.martam;

3.4.3. Biedrs nepienācīgi pilda savus pienākumus, uzņemtās saistības, kā arī veic citas regulāras un sistemātiskas darbības, kas rada noteiktas tiesiskas sekas, kavē lēmumu pieņemšanu vai nodara zaudējumus Biedrībai;

3.4.4. Biedrs veic citu darbību, kas ir pretrunā ar šajos statūtos noteikto vai citādi diskreditē Biedrību un tās darbību, grauj Biedrības godu un prestižu sabiedrībā;

3.4.5. Jautājumu par biedra izslēgšanu no Biedrības valde izskata tuvākās sēdes laikā, ja nepieciešams uzaicina izslēdzamo biedru un dodot viņam vārdu sava viedokļa paušanai. Izslēdzamā biedra neierašanās nav šķērslis valdes lēmuma pieņemšanai. Valde lēmumu par biedra izslēgšanu no Biedrības un šā lēmuma motivāciju paziņo izslēdzamajam biedram piecu dienu laikā no tā pieņemšanas brīža. Iestāšanās un biedra naudas iemaksas netiek izmaksātas;

3.4.6. Biedriem, kas izstājas vai tiek izslēgti no Biedrības, nav tiesību censties atsavināt vai pretendēt uz Biedrības īpašumu, tā daļām un finanšu līdzekļiem, kā arī turpmāk lietot Biedrības nosaukumu vai simboliku;

3.4.7. Ja izslēgšanas iemesli ir novērsti , tad izslēgtais biedrs vai atbalstītājs ir tiesīgs griezties ar lūgumu valdē atkārtoti uzņemt viņu par Biedrības biedru vai atbalstītāju. Lēmums tiek pieņemts Biedrības kopsapulcē ar balsu vairākumu. Lēmumu Biedrība paziņo rakstveidā lūguma iesniedzējam piecu dienu laikā no lēmuma pieņemšanas brīža;

3.4.8. Goda biedrus var izslēgt no biedrības, ja kopsapulcē par to nobalso vairāk nekā puse no klātesošajiem biedriem;

4. Biedru tiesības un pienākumi

4.1. Biedrības biedriem ir šādas tiesības:

4.1.1. Ievēlēt Biedrības valdi un vadošās institūcijas un tapt ievēlētiem tajā;

4.1.2. Piedalīties Biedrības darbā;

4.1.3. Saņemt informāciju par Biedrības darbību, tai skaitā iepazīties ar visu Biedrības institūciju protokoliem, lēmumiem un rīkojumiem;

4.1.4. Piedalīties visos Biedrības organizētajos pasākumos, diskusijās un apspriedēs profesionālo uzdevumu produktīvākai veikšanai, iesniegt priekšlikumus par Biedrības darbību un tās uzlabošanu, aizstāvēt savu viedokli, piedalīties Biedrības darbības vērtēšanā;

4.1.5. Brīvi darboties citās organizācijās, izstāties no Biedrības, iesniedzot rakstisku pieteikumu Biedrības valdei;

4.1.6. Publicēt savus darbus un pētījumus Biedrības izdevumos;

4.1.7. Statūtos paredzētajā kārtībā pieprasīt ārkārtas kopsapulces vai valdes sēdes sasaukšanu;

4.1.8. Izvirzīt valdes sēdēs un Biedrības kopsapulcē izskatāmos jautājumus;

4.1.9. Goda biedriem ir visas biedru tiesības un pienākumi, tie ir atbrīvoti no iestāšanās un kārtējām biedru naudas maksām;

4.1.10. Biedrības atbalstītājiem ir padomdevēja tiesības visos jautājumos, tiesības apmeklēt visus Biedrības organizētos pasākumus, kā arī saņemt informāciju par Biedrības darbību. Juridiskām personām, kas ir Biedrības atbalstītāji ir tiesības deleģēt savus pārstāvjus uz visiem Biedrības organizētajiem pasākumiem, kā arī saņemt informāciju par Biedrības darbību. Saņemt konsultācijas podoloģijā un pēdu aprūpē, kā arī profesionālus slēdzienus.

4.2. Biedrības biedru pienākumi:

4.2.1. Ievērot Biedrības statūtus un pildīt biedru kopsapulces un valdes lēmumus;

4.2.2. Regulāri maksāt biedru naudu. Biedra naudai jābūt samaksātai līdz tekošā gada 01.martam, par iepriekšējo gadu;

4.2.3. Ja biedram nav nokārtotas maksājumu saistības (biedru nauda) par iepriekšējo gadu, dalības maksa tekošā gada tālākizglītības pasākumos jāveic par pilnu samaksu (kā interesentam, kurš nav biedrs) līdz maksājuma veikšanai, bet ne vēlāk kā līdz plānotā pasākuma reģistrācijas beigām;

4.2.4. Ar savu aktīvu līdzdarbību piedalīties, atbalstīt un sekmēt Biedrības mērķu un uzdevumu realizēšanu;

4.2.5. Piedalīties Biedrības mērķu, darbības un programmas propagandā un popularizācijā;

4.2.6. Uzturēt koleģiālas un korektas attiecības biedru un trešo personu starpā;

4.2.7. Sniegt nepieciešamo palīdzību savu iespēju robežās Biedrības biedriem;

4.2.8. Augsti turēt Biedrības godu un nepieļaut rīcību, kas grauj Biedrības prestižu;

4.2.9. Nepieļaut darbības, kas nes zaudējumus Biedrībai un tās atsevišķiem biedriem.

4.3. Saistības un pienākumus biedram var noteikt ar biedru kopsapulces vai valdes lēmumu. Nosakot biedram saistības un pienākumus, kas atšķiras no citu biedru saistībām, ir nepieciešama šā biedra piekrišana.

5. Biedrības līdzekļi un īpašums, to veidošanas un izlietošanas kārtība

5.1. Biedrības darbība tiek veikta ar tās īpašumu un līdzekļiem.

Biedrības līdzekļi un īpašums veidojas no:

5.1.1. Biedru iestāšanās maksām, ikgadējiem biedru naudas maksājumiem un iemaksām no sertifikācijas maksas;

5.1.2. Brīvprātīgiem fizisko un juridisko personu ziedojumiem, dāvinājumiem, atskaitījumiem un novēlējumiem Biedrībai (tai skaitā arī ārvalstu personu) pamatlīdzekļu, finansiālo, materiālo un kultūras vērtību un nekustamā īpašuma veidā;

5.1.3. Ienākumiem no veiktās uzņēmējdarbības un saimnieciskās darbības;

5.1.4. Dividendēm par iegādātajiem vērtspapīriem un ieguldījumiem uzņēmējdarbībā;

5.1.5. Ienākumiem no depozītu noguldījumiem;

5.1.6. Ienākumiem no citiem avotiem, kas nav pretrunā ar Latvijas Republikas tiesību aktiem;

5.1.7. Biedrības atbalstītāju ikgadējām iemaksām.

5.2. Jebkuri Biedrības ienākumi nevar tikt sadalīti starp Biedrības biedriem.

Ienākumi tiek izmantoti tikai Biedrības attīstīšanai un statūtos noteikto darbību veikšanai.

5.3. Biedrība ir tiesīga veikt ar saviem līdzekļiem un mantu visus Latvijas Republikas  tiesību aktos paredzētos civiltiesiskos darījumus.

5.4. Ziedojumi, dāvinājumi, atskaitījumi, novēlējumi ar norādītu to izlietošanas mērķi tiek stingri ievēroti un izpildīti. Izlietojot tos citam mērķim nepieciešama ziedojuma, dāvinājuma, atskaitījuma izdarītāja vai novēlējuma mantinieku rakstveida piekrišana.

5.5. Biedrības līdzekļi liek izlietoti:

5.5.1. Biedrības mērķu un uzdevumu realizācijai;

5.5.2. Grāmatu, brošūru, žurnālu, profesionālo preses izdevumu, uzskates līdzekļu, propagandas, informatīvo materiālu, mācību materiālu, zinātnisko darbu izdošanai un iegādei;

5.5.3. Autoratlīdzībām, mācību un zinātnisko komandējumu apmaksai, svētku pasākumu organizēšanai, reprezentācijas izdevumiem, kā arī citu Biedrības uzdevumu veikšanai;

6. Biedru kopsapulces sasaukšana un lēmumu pieņemšana

6.1. Biedru kopsapulce ir augstākā Biedrības lēmējinstitūcija.

6.2. Biedru kopsapulcē ir tiesīgi piedalīties visi Biedrības biedri. Biedri var piedalīties biedru kopsapulcē tikai ierodoties personīgi.

6.3. Kārtējā biedru kopsapulce tiek sasaukta ne retāk, kā reizi gadā – ne vēlāk kā līdz tekošā gada 31.martam.

6.4. Biedru kopsapulces lēmums ir pieņemts, ja par to nobalso vairāk kā puse no klātesošajiem biedriem. Lēmums par statūtu grozījumiem, Biedrības darbības izbeigšanu, pievienošanos citai sabiedriskai organizācijai un turpināšanu ir pieņemts, ja par to nobalso vairāk kā divas trešdaļas no klātesošajiem biedriem. Lēmums par valdes ievēlēšanu vai atstādināšanu ir pieņemts, ja par to nobalso vairāk kā puse no klātesošajiem biedriem. Lēmums par Goda biedru uzņemšanu ir pieņemts, ja par to nobalso vairāk kā divas trešdaļas no klātesošajiem biedriem.

6.5. Ārkārtas biedru kopsapulce var tikt sasaukta pēc valdes iniciatīvas, vai ja to rakstveidā pieprasa ne mazāk kā viena desmitā daļa Biedrības biedru, norādot sasaukšanas iemeslu.

6.6. Biedru kopsapulce tiek sasaukta ne vēlāk, kā divas nedēļas pirms kopsapulces, nosūtot katram biedram rakstisku uzaicinājumu.

6.7. Biedru kopsapulce ir lemttiesīga, ja tajā piedalās vairāk kā puse no biedriem

6.8. Ja biedru kopsapulce nav lemttiesīga kvoruma trūkuma dēļ, divu nedēļu laikā tiek sasaukta atkārtota biedru kopsapulce, kas ir tiesīga pieņemt lēmumus neatkarīgi no klātesošo biedru skaita, ar nosacījumu, ka piedalās vismaz divi biedri.

6.9.  Biedru kopsapulce:

6.9.1.  Apstiprina Biedrības statūtus un statūtu izmaiņas;

6.9.2. Nosaka Biedrības darbības pamatvirzienus un rīcības programmu, virzienu un to finansēšanas kārtību;

6.9.3. Noklausās un apstiprina Biedrības valdes un revīzijas komisijas ziņojumus un atskaites, Biedrības gada pārskatus;

6.9.4. Pieņem kopsapulcei iesniegto rezolūciju projektus, priekšlikumus un paziņojumus;

6.9.5. Ievēl Biedrības valdi un revīzijas komisiju;

6.9.6. Uzņem Biedrības Goda biedrus;

6.9.7. lemj par speciālo godalgu, goda zīmju un atzinības rakstu piešķiršanu Biedrības atbalstītājiem

6.9.8. Apstiprina valdes noteiktos iestāšanās maksas un biedru naudas apmērus;

6.9.9. lemj par Biedrības likvidācijas uzsākšanu, darbības izbeigšanu, reorganizāciju un apvienošanos ar citām sabiedriskām organizācijām;

6.9.10. Izskata jebkuru ar Biedrības darbu saistītu svarīgu jautājumu;

6.9.11. Kopsapulces lēmumi ir saistoši visiem Biedrības biedriem, neatkarīgi no tā vai viņi tajā piedalījušies;

6.9.12. Biedru kopsapulce var izvirzīt jautājumus, kuros lēmuma pieņemšanai valdes priekšsēdētājam un valdes locekļiem ir nepieciešams biedru kopsapulces balsojums;

6.9.13. Kopsapulces lēmumi tiek noformēti ar rakstveida protokolu.

7. Izpildinstitūcija

7.1. Biedrības izpildinstitūcija ir valde, kas sastāv no septiņiem valdes locekļiem, kurus ievē uz 5 gadiem.

7.2. Valde ievēl valdes priekšsēdētāju un divus valdes priekšsēdētāja vietniekus, kuri vienlaicīgi ir valdes locekļi. Biedrības valdes priekšsēdētājs un valdes priekšsēdētāja vietnieki ir tiesīgi pārstāvēt Biedrību katrs atsevišķi, bet pārējie četri valdes locekļi pārstāv Biedrību kopā.

7.3. Valdes locekļi piekrīt un ar savu parakstu apliecina konfidencialitātes vienošanos. Valdes locekļi pilda savus pienākumus bez atlīdzības, ja statūtos nav noteikts citādi. Valdes locekļi var pieprasīt tādu izdevumu segšanu, kuri radušies viņa pienākumu izpildes gaitā, ja statūtos nav noteikts citādi.

7.4.  Valde ir tiesīga izlemt visus jautājumus, kas nav biedru kopsapulces kompetencē.

7.5. Ja no valdes izstājas kāds loceklis, tad viņa vietā nākamās biedru kopsapulces laikā ievēl citu kandidātu.

7.6. Pirms kopsapulces elektroniski tiek izsludināta pieteikšanās valdes locekļa vakancei. Ievēlēšana notiek atklātā balsojumā kopsapulces laikā.

7.7. Biedrības valde:

7.7.1. Biedru kopsapulču starplaikā organizē un vada Biedrības darbību, nodrošina biedru kopsapulču lēmumu izpildi, sasauc kārtējās un ārkārtas biedru kopsapulces;

7.7.2. Sagatavo statūtu grozījumu projektus, izstrādā un iesniedz izskatīšanai kopsapulcē Biedrības darbības virzienus, programmu un to finansēšanas kārtību;

7.7.3. Izstrādā nolikumus un instrukcijas;

7.7.4. Lemj par Biedrības biedru uzņemšanu vai izslēgšanu, nosaka Biedrības Goda biedru un Biedrības atbalstītāju statusu, tiesības un pienākumus;

7.7.5. Apstiprina Biedrības budžetu, rīkojas ar Biedrības mantiskajiem un finansu līdzekļiem, nosaka un kontrolē to iegūšanas un izlietošanas kārtību, kārto grāmatvedības reģistrus, apstiprina ikgadējos finansu pārskatus;

7.7.6. Pieņem lēmumus par kustamā un nekustamā īpašuma, mantisko un nemantisko, materiālo un nemateriālo līdzekļu iegūšanu;

7.7.7. Saskaņā ar biedru kopsapulces lēmumu piešķir speciālas godalgas, goda zīmes un atzinības rakstus Biedrības atbalstītājiem;

7.7.8. Valde izveido Biedrības struktūru un štatus, nosaka algotu darbinieku atalgojumu;

7.7.9. Lemj par citu institūciju un teritoriālo struktūrvienību izveidošanu, nosaka to tiesības un pienākumus, pakļautību un pārvaldes locekļu atalgojumu;

7.7.10. Pārstāv Biedrību attiecībās ar trešajām personām, Latvijas Republikas valsts un pašvaldību institūcijām, uzņēmējsabiedrībām, ārvalstu organizācijām un uzņēmumiem, pārstāv Biedrību Latvijas Republikas un ārvalstu tiesās vai pilnvaro to darīt citas personas;

7.7.11. Veic citus Biedrībai svarīgus uzdevumus;

7.7.12. Biedrības valde lēmumus pieņem valdes sēdēs, kuras sasauc ne retāk kā vienu reizi četru mēnešu laikā;

7.7.13. Valdes sēdes sasauc valdes priekšsēdētājs vai puse no valdes locekļiem;

7.7.14. Valde ir lemttiesīga, ja tās darbā piedalās vairāk kā puse no valdes locekļiem;

7.7.15. Valde lēmumus pieņem atklāti balsojot ar vienkāršu balsu vairākumu. Ja balsis sadalās līdzīgi, izšķirošā ir Biedrības valdes priekšsēdētāja balss. Valde var nolemt, ka par biedru uzņemšanu un izslēgšanu no Biedrības valdes sēdē tiek balsots aizklāti;

7.7.16. Valdes lēmumus var pārsūdzēt kopsapulcei, kuras lēmums ir galīgs;

7.7.17. Valdes sēdes lēmumi tiek noformēti ar rakstveida protokolu.

7.8. Biedrības valdes priekšsēdētājs un valdes priekšsēdētāja vietnieki:

7.8.1. Vada Biedrības ikdienas darbu;

7.8.2. Nodrošina kopsapulču un valdes lēmumu izpildi;

7.8.3. Savas kompetences ietvaros vada un pārzina Biedrības lietas;

7.8.4. Rīkojas ar Biedrības mantu, līdzekļiem un īpašumu apstiprinātā budžeta ietvaros;

7.8.5. Slēdz līgumus un izsniedz pilnvaras, atver bankās norēķinu kontus;

7.8.6. Valde var īpaši noteikt jautājumus, kurus izlemjot valdes priekšsēdētājam un valdes priekšsēdētāja vietniekiem ir nepieciešama biedru kopsapulces vai Biedrības valdes piekrišana;

7.8.7. Rīkojas saskaņā ar Latvijas Republikas tiesību aktiem;

7.8.8. Biedrības valdes priekšsēdētāja prombūtnes laikā tā funkcijas pilda viens no valdes priekšsēdētāja vietniekiem, kuru nozīmē valdes priekšsēdētājs;

7.8.10.Veic citus Biedrības darbībai svarīgus un nozīmīgus pienākumus;

7.9. Sadarbībā ar ārvalstu partneriem tiek lietoti sekojoši nosaukumi angļu valodā:

  • valdes priekšsēdētājs- president,
  • valdes priekšsēdētāja vietnieks- vice-president
  • Latvijas Podologu biedrība- The Latvian Association of Podiatry.

8. Revīzijas komisija

8.1. Biedrības finansiālās un saimnieciskās darbības kontroli veic revīzijas komisija trīs cilvēku sastāvā, kuru ievēl biedru kopsapulce uz pieciem gadiem. Revīzijas komisiju vada komisijas priekšsēdētājs, kuru no sava vidus ievēl komisijas locekļi.

8.2. Pēc ievēlēšanas revīzijas komisija piekrīt un ar savu parakstu apliecina konfidencialitātes vienošanos.

8.3. Biedrības revīzijas komisijas loceklis nevar būt Biedrības valdes loceklis.

8.4. Revīzijas komisija lēmumus pieņem atklāti balsojot ar vienkāršu balsu vairākumu. Ja balsis sadalās līdzīgi, izšķirošā ir revīzijas komisijas priekšsēdētāja balss.

8.5. Revīzijas komisija:

8.5.1.Veic Biedrības mantas un finanšu revīziju;

8.5.2. Dod atzinumu par Biedrības budžetu un gada pārskatu;

8.5.3. Izvērtē Biedrības grāmatvedības un lietvedības darbu;

8.5.4. Sniedz ieteikumus par Biedrības finanšu un saimnieciskās darbības uzlabošanu;

8.5.5. Veic revīziju biedru kopsapulces noteiktajos termiņos, taču ne retāk kā reizi gadā;

8.5.6. Biedru kopsapulce apstiprina Biedrības gada pārskatu tikai pēc revīzijas komisijas atzinuma saņemšanas;

8.5.7. Savu darbību veic saskaņā ar statūtiem, spēkā esošajiem Latvijas Republikas tiesību aktiem.

9. Biedrības likvidācija un/vai reorganizācija

9.1. Biedrības darbība izbeidzas ar Biedrības kopsapulces lēmumu par pašlikvidāciju.

9.2. Lēmums par Biedrības pašlikvidāciju pieņemams arī gadījumos, kad tā pievienojas citai organizācijai, apvienojas ar citu organizāciju vai sadalās, dibinot jaunas sabiedriskas organizācijas.

9.3. Lēmums par Biedrības pašlikvidāciju trīs dienu laikā jāpaziņo Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistrā.

9.4. Biedrībai likvidējoties, tās manta tiek sadalīta saskaņā ar nolikumu, kuru izstrādā valde, paredzot mantas sadales kārtību šādā gadījumā.

9.5. Biedrības pašlikvidācijas gadījumā tās mantu un finanšu līdzekļus nedrīkst sadalīt Biedrības biedriem.


Statūti apstiprināti biedru kopsapulcē 2008.gada 28.martā

Statūtu grozījumi apstiprināti Latvijas Podologu biedrības biedru kopsapulcē 2019.gada 15.martā

“Latvijas Podologu biedrība”, reģistrēta Biedrību un nodibinājumu reģistrā Rīgā, 2008. gada 20. jūnijā, ar Nr. 40008129077

Copyright 2019 Podologubiedrība | All Rights Reserved | Podologu biedrība